എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വണ്ണം വെക്കുന്നില്ല ? ആയുർവേദ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നു

ശരീരം മെലിഞ്ഞവർ എങ്ങനെയും വണ്ണം നേടിയെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. അതിന് കഴിക്കാത്തതായി ഒന്നും കാണില്ല. എന്നിട്ടും വണ്ണം മാത്രം വയ്ക്കുന്നില്ല. . ആ...

Read more
ശരീര വണ്ണം കൂട്ടാൻ സപ്ലിമെന്റിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ?

ശരീര വണ്ണം കൂട്ടാൻ സപ്ലിമെന്റിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ?

ശരീരം മെലിഞ്ഞവർ എങ്ങനെയും വണ്ണം നേടിയെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. അതിന് കഴിക്കാത്തതായി ഒന്നും കാണില്ല. എന്നിട്ടും വണ്ണം മാത്രം വയ്ക്കുന്നില്ല. ആദ്...

Read more
TRIBULUS TERRESTRIS - Benefits and how it can change your life.

TRIBULUS TERRESTRIS - Benefits and how it can change your life.

ആയുരാരോഗ്യത്തിന് പ്രകൃതി കനിഞ്ഞുനൽകിയ സമ്മാനം. ആയുർവേദം അതിവിശാലമായ ആരോഗ്യപരിപാലന യജ്ഞമാണ്.പഴമയേറിയ അറിവിന്റെയും നീണ്ടകാലത്തെ അനോഷണ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയ...

Read more