എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വണ്ണം വെക്കുന്നില്ല ? ആയുർവേദ ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുന്നു

ശരീരം മെലിഞ്ഞവർ എങ്ങനെയും വണ്ണം നേടിയെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. അതിന് കഴിക്കാത്തതായി ഒന്നും കാണില്ല. എന്നിട്ടും വണ്ണം മാത്രം വയ്ക്കുന്നില്ല. . ആ...

Read more

ശരീര വണ്ണം കൂട്ടാൻ സപ്ലിമെന്റിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ?

ശരീരം മെലിഞ്ഞവർ എങ്ങനെയും വണ്ണം നേടിയെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ്. അതിന് കഴിക്കാത്തതായി ഒന്നും കാണില്ല. എന്നിട്ടും വണ്ണം മാത്രം വയ്ക്കുന്നില്ല. ആദ്...

Read more